San Valentino: un santo sfruttato prima dalla Chiesa e poi dal mercato

LEGGI ANCHE

(IT) San Valentino: un santo sfruttato prima dalla Chiesa, poi dal mercato – (RO) Sfânt Valentin: un sfânt exploatat mai întâi de Biserică, apoi de piață.

OGGI dovrebbe ricorrere, anzi ricorre, il vero San Valentino, vescovo  e martire cristiano morto a Roma il 14 febbraio 273 ma nato oggi nel 175.

San Valentino: un santo sfruttato prima dalla Chiesa e poi dal mercato

Veramente strana la storia di San Valentino, festeggiato il 14 Febbraio su decreto pontificio di Papa Gelasio per contrastare la festa pagana dell’epoca, la Lupercalia che ricorreva il 15 Febbraio.

I Lupercalia, infatti, erano dei riti pagani per la fertilità che venivano celebrati a Roma a metà febbraio ed il 15 era il giorno dedicato al Dio della fertilità Luperco; una giornata che prevedeva festeggiamenti senza freni che comprendevano, tra le altre cose, sacrifici animali e spargimenti di sangue per la città. Non solo, tra le usanze pare ce ne fosse una particolarmente “strong”: era considerato di buon auspicio per le donne scendere in strada e lasciarsi frustare da gruppi di giovani devoti al dio Luperco, per l’occasione completamente nudi o comunque in abiti molto succinti.

Fu per questo, per contrastare questo rito molto imbarazzante per la Chiesa, che Papa Gelasio, nel 496, decise di annullare la festa pagana decretando il culto per il santo patrono dell’amore “sfruttando” la data della morte di San Valentino (14 Febbraio 273).

Una “forzatura” quindi quella operata da Papa Gelasio solo per “opportunismo o necessità” senza, a quanto sembra, nessun collegamento reale con gli innamorati se non, appunto, la coincidenza della data di morte con quella dei Lupercalia che si volevano abolire, tant’è che la data del 14 Febbraio non è segnalata nemmeno sui calendari come giorno legato a San Valentino ma ai SS Cirillo e Metodio, patroni dell’Europa e solo undicesimo, tra tanti altri, ricordano anche San Valentino, vescovo e martire, protettore degli innamorati.

Poi la data venne vista come opportunità da sfruttare anche commercialmente sulla scia dei Racconti di Canterbury: Geoffrey Chaucer.

Lo scrittore, alla fine del ‘300, scrisse un poema in 700 versi – The Parliament of Fowls – in occasione delle nozze tra Anna di Boemia e Riccardo II dove appunto, si associa Cupido a San Valentino. E da qui allo sfruttamento commerciale il passo fu breve ed ebbe inizi almeno dalla metà dell’800, quando si fece largo la produzione industriale di bigliettini di San Valentino, quelli che nel mondo anglosassono vengono chiamati “valentines”.

Chi era San Valentino.

Il vero San Valentino, stando ai dati storici reperiti, è quello citato oggi dalla Chiesa ortodossa, e nacque nel 175 a Interamna (oggi Terni, in Umbria ).

Fu ordinato sacerdote da San Felician de Foligno, poi Papa Vittorio I, e fatto vescovo dell’Umbria nel 197.

Fu arrestato e decapitato a Roma durante le persecuzioni dell’imperatore Marco Aurelio.

Fu segretamente giustiziato nel 273, di notte, per evitare la rivolta della popolazione.

San Valentino rimase nella memoria dei veri cristiani come un guaritore dei malati, un grande predicatore del Vangelo, dell’amore per il prossimo e un difensore della famiglia.

Una parte delle sue reliquie si trova nella chiesa di Delea Nouă a Bucarest

Dove si festeggia San Valentino.

Esulando dal Santo vero e proprio, che invece viene ricordato oggi dalla Chiesa Ortodossa, ad oggi è una festa popolarissima in tutta Europa, in tutto il continente Americano e in moltissimi paesi asiatici. Insomma, San Valentino è quello che possiamo definire un evento simbolico e commerciale che viene “venduto” come festa degli Innamorati e, come tale, è diventata una ricorrenza universalmente conosciuta, ma ovunque con i tratti estremamente “commerciali”.

Astăzi adevăratul Sfânt Valentin ar trebui să reapară, sau mai degrabă să reapară, un episcop și martir creștin care a murit la Roma la 14 februarie 273, dar s-a născut astăzi în 175.

Sfânt Valentin: un sfânt exploatat mai întâi de Biserică și apoi de piață

Povestea Sfânt Valentin este cu adevărat ciudată, sărbătorită pe 14 februarie prin decretul pontifical al papei Gelasius pentru a contracara festivalul păgân al vremii, Lupercalia care a avut loc pe 15 februarie.

Lupercalia, de fapt, erau rituri păgâne de fertilitate care se celebrau la Roma la mijlocul lunii februarie, iar 15 era ziua dedicată Dumnezeului fertilității Luperco; o zi care a inclus sărbători nestrămutate care au inclus, printre altele, sacrificii pentru animale și vărsare de sânge pentru oraș. Nu numai că, printre obiceiuri se pare că a fost una deosebit de „puternică”: a fost considerată un bun augur pentru femei să iasă pe stradă și să se lase bătute de grupuri de tineri devotați zeului Luperco, pentru ocazie complet dezbrăcată sau, în orice caz, în haine foarte zgârcit.

Din acest motiv, pentru a contracara acest rit foarte jenant pentru Biserică, Papa Gelasius, în 496, a decis anularea sărbătorii păgâne prin decretarea cultului pentru patronul iubirii prin „exploatarea” datei morții lui Sfânt Valentin (14 februarie 273).

O ”fortare” atunci cea operată de Papa Gelasius doar pentru ”oportunism sau necesitate” fără, se pare, nicio legătură reală cu iubitorii, dacă nu, tocmai, coincidența datei morții cu cea a Lupercalia care dorea să fie desființată, mult. „este faptul că data de 14 februarie nu este nici măcar marcată pe calendare ca o zi legată de Sfânt Valentin, ci de Sfinții Chiril și Metodiu, patroni ai Europei și numai a unsprezecea, printre multe altele, își amintesc și Sfânt Valentin, episcop și martir, protector al iubitori.

Apoi data a fost văzută ca o oportunitate de a fi exploatată și comercial în urma poveștilor de la Canterbury: Geoffrey Chaucer.

La sfârșitul anului 300, scriitorul a scris o poezie în 700 de versuri – The Parliament of Fowls – cu ocazia nunții dintre Anna di Boemia și Riccardo al II-lea, unde Cupidon este asociat cu Ziua Îndrăgostiților. Și de aici până la exploatarea comercială, pasul a fost scurt și a început cel puțin de la mijlocul anilor 800, când producția industrială de carduri de Sfânt Valentin și-a făcut drum, ceea ce în lumea anglo-saxonă se numesc ”valentines”.

Cine a fost Sfânt Valentin.

Adevărata Sfânt Valentin, potrivit datelor istorice găsite, este cea menționată astăzi de Biserica Ortodoxă și s-a născut în 175 în Interamna (azi Terni, în Umbria).

A fost arestat și decapitat la Roma, la aproape o sută de ani, în timpul persecuțiilor împăratului Marcus Aurelius.

A fost executat în secret, în anul 273, noaptea, pentru a evita răscoala populației.

Sfânt Valentin a rămas în memoria creștinilor autentici ca un vindecător al bolnavilor, mare propovăduitor al Evangheliei, al iubirii de aproapele și un apărător al familiei.

O părticică din moaștele sale se află la biserica Delea Nouă din București.

Unde se sărbătorește Sfânt Valentin.

Părăsind adevăratul Sfânt, care este amintit astăzi de Biserica Ortodoxă, astăzi este o sărbătoare foarte populară în toată Europa, pe tot continentul american și în multe țări asiatice. Pe scurt, Sfânt Valentin este ceea ce putem defini un eveniment simbolic și comercial, care este „vândut” ca o sărbătoare pentru îndrăgostiți și, ca atare, a devenit o aniversare universal cunoscută, dar peste tot cu trăsături extrem de “comerciale”.

Metti “mi piace” alla nostra pagina Facebook! – Cristina Adriana Botis / Redazione

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

ACCADDE OGGI 24 Giugno: Santi, ricorrenze e cenni storici

ACCADDE OGGI 24 Giugno è l’almanacco del giorno per aiutarvi a ricordare i santi del giorno, informazioni, fatti, eventi e compleanni da ricordare. #accaddeoggi #almanacco #santi #ricorrenze #24Giugno
Pubblicita

Ti potrebbe interessare